ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социално осигуряване, пенсионно осигуряване, учителски пенсии.

Резюме
Аргументирана е тезата, че организационното развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход притежава значим капацитет за превръщане на пенсионното осигуряване в социално-икономически коректив на пазарната оценка на труда на учителите, предоставяйки пенсии в размер, съобразен с приноса и значимостта на учителската професия за формирането на човешкия капитал и социално-икономическо развитие и просперитет в българското общество. Проучването на възможностите за организационно развитие и усъвършенстване на публичното пенсионно осигуряване на учителите е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: изследване на принципните постановки и насоки на диференциацията на осигурителната дейност; обосновка на необходимостта от продължаващо развитие и усъвършенстване на прилагания диференциран подход към организацията на публичното пенсионно осигуряване на учителите в България; проучване на спецификата и оценка на публичната пенсионноосигурителна защита на учителите в България; формулиране на предложения за организационно развитие и усъвършенстване на публичното осигуряване на учителите в България. Резултатите от изследването показват необходимостта от развитие и усъвършенстване на пенсионното осигуряване на учителите. Формулирани са предложения, трансформиращи плащанията от Учителския пенсионен фонд във функция на персоналния осигурителен принос. Предложени са и организационни промени, които обвързват размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст на учителите с техния принос за развитие в обществото.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА

    Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика. Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика ...

  • РАЗВИТИЕ КЛОНОВАТА МРЕЖА НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ – КРИТИЧЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА И ПРАКТИКАТА

    В студията се изследва развитието на клоновата мрежа на Търговските банки като съществена част от банковата система. Във фокуса на анализа е тезата за пряката връзка между експанзията в клоновата мрежа на търговските банки и влиянието на четири ключови фактора: динамиката в икономическия цикъл на развитие на глобално, национално и регионално ниво; ...

  • ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

    Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на ...