ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

Автори

Ключови думи
застраховане, технически резерви.

Резюме
Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните регулации в сферата на застраховането се свързват с приемането на Директивата „Платежоспособност II“. Имплементирането на директивата в българското законодателство стана с приемането на нов Кодекс за застраховането, действащ от 01.01.2016 г. и Наредба № 53 на Комисията за финансов надзор, влязла в сила на 19.01.2017 г., с която се определят редът и начинът на заделяне на технически резерви от застрахователите, работещи на българския застрахователен пазар.

В настоящото изследване се прави оценка на влиянието, което нормативната уредба има при определяне на техническите резерви на застрахователните дружества, предлагащи застраховката „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Очертани са възникналите проблеми, с които застрахователите трябва да се справят, и ефектът, който ползваните методи за изчисление на необходимия размер на техническите резерви има върху баланса на застрахователното дружество. Изследването показа, че съществуват различия в методиките, описани в Директивата „Платежоспособност II“ и Наредба № 53 на Комисията за финансов надзор. Те засягат оценката на активите и пасивите на застрахователните дружества, признаването на паричните потоци и третирането на застрахователните приходи и разходи. Затова са необходими законодателни промени, които да синхронизират в по-голяма степен изискванията на българската нормативна уредба с европейската Директива „Платежоспособност II“, с оглед възможностите за оптимизиране размера на заделяните от застрахователите технически резерви по застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

JEL Класификатор: G 22.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ОРГАНИЗАЦИОННИ И СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВАТА ГАРАНЦИЯ КАТО ФОРМА НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

    Настоящата разработка си поставя за цел да анализира същността на банковата гаранция, като в хода на осъществяване на анализа се очертаят възможностите за приложението й в дейността на предприятията от нефинансовия сектор. В контекста на реализация на поставената цел авторовият екип си поставя следните задачи: да се проучи цената на банковата ...

  • КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЕКУЩО СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ПРОИЗВОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

    Интересът от страна на икономическата теория и практика превръща производните финансови инструменти в актуален обект на изследване. Съществуването на деривативи поражда и логичния въпрос, за каква цел служат те. Ако даден инвеститор може да участва в разпределението на печалбата на дружеството като държи негови акции, защо се прилага и друг ...

  • ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРЯКО ИНВЕСТИРАНЕ В ИНФОРМАЦИОННАТА ИКОНОМИКА

    Още през втората половина на ХХ век на всички учени изследователи и на обществото става ясно, че индустриалната икономика се намира във фазата на залеза си, а нейното място постепенно се заема от нова, постиндустриална (информационна) икономика. Целта на настоящата студия е да се осветлят някои страни от природата на информационната икономика ...