МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

Автори

Ключови думи
потребителски избор, модели с дискретния избор, теория на случайната полезност, дихотомен и мултиномиален логит, прогностичен анализ на потребителското търсене.

Резюме
В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията на случайната полезност, е възможно да се създаде инструментариум за прогностичен анализ на търсенето. Целта на изследването е разработване на прозрачна и проследима аналитична методология за анализ на емпирични данни от заявени предпочитания, осигуряваща възможност за оценяване, анализиране и предсказване на потребителския избор. За реализирането на тази цел е направен кратък синопсис на теорията на дискретния избор, както и обзор на методите за оценка и анализ на традиционните иконометрични модели с дискретни зависими променливи. Особено внимание се обръща на проблемите при специфицирането на адекватни дихотомни и мултиномиални логит модели, които са сърцевината на аналитичния инструментариум и чието оценяване и валидиране е постижимо с помощта на софтуер с отворен код. Чрез систематизиране на постиженията в областта се извеждат насоки за използване на моделите за целите на прогностичния анализ, свързан с решаването на маркетингови проблеми. Предлагат се техники за прогностичен анализ на потребителския избор с помощта на изборни модели, в т.ч. извеждане на агрегирани прогнозни оценки, съставяне на пазарни симулатори за предиктивно моделиране на пазарните дялове, оценяване на готовността за плащане и ценовата еластичност на ниво изборни алтернативи.

JEL Класификатор: C25, C52, M31, D46.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 41
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

    Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на ...

  • ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

    Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАГЛАСАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, УНСС – СОФИЯ И ИУ – ВАРНА

    Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в ...