За Алманаха

Алманах "Научни изследвания" е специализирано реферирано научно издание на Института за научни изследвания към Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.
Идеята за възникване на Алманаха е инспирирана по време на честванията на 60-тата годишнина на висшето училище през 1996 г. от необходимостта да се поставят основите на качествено ново научно издание, в което да се публикуват резултати от научните търсения на водещи изследователи в областта на социалните науки. От 2002 г. в Алманаха ежегодно се публикуват и студии, отразяващи резултатите от научноизследователски проекти, финансирани по "Наредба за условията и реда за оценката и планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност (ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г.)" за присъщата на Стопанска академия "Д. А. Ценов" научна дейност.
От началото, поставено през 2002 г., до днес са издадени 26 тома с научни публикации. Алманах "Научни изследвания" попада в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на Националния център за информация и документация.
Редакционният съвет на изданието представлява международен научноизследователски екип от водещи изследователи в областта на икономиката, администрацията и управлението.
Публикационната политика на Алманах "Научни изследвания" изцяло съответства на приетите международни стандарти за публикуване и разпространение на научна продукция като нормите на етично поведение са валидни за всички страни в публикационния процес. За публикуване се приемат оригинални научни разработки, които подлежат на проверка за оригиналност чрез системата iThenticate. Когато в авторския екип не попада хабилитиран преподавател, студията се приема, след като е обсъдена от Катедрения съвет и придружена с препис от протокол на катедрено заседание.
Всички разработки се оценяват по единни критерии, които са заложени в структурата на предложения от редакционния съвет унифициран макет на рецензия. Водещ принцип в редакционната политика на изданието е двустранното анонимно рецензиране (double-blind).