МОДЕЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОГИСТИЧНИ ВЕРИГИ В АГРОБИЗНЕСА

Автори

Ключови думи
логистични вериги, агробизнес, логистични модели, добри логистични практики.

Резюме
Характерно за българското земеделие е наличието на множество, предимно малки и средни аграрни предприятия, заемащи несъществен пазарен дял, които оперират в силно конкурентния пазар на селскостопански продукти. Тази фрагментираност поставя аграрните стопанства пред предизвикателството да подобряват своята конкурентоспособност и налага реалистична ориентация към пазарни иновации, включително формиране на логистични вериги. Изграждането и усъвършенстването на логистичните модели има съществено значение за оптимизиране на бизнес процесите и генериране на добавена стойност в сектора. Във връзка с това основна научно-изследователска цел е конструиране на логистични модели, приложими в агробизнеса. В разработката се защитава тезата, че изграждането на логистични вериги е пазарна реакция на бизнеса за ефективно оползотворяване на разполагаемите ресурси и генериране на добавена стойност, допринасяща за кохезия между регионите в България.

Резултатите от проведеното изследване могат да се систематизират в следните направления. Първо. На основата на проучените 212 бизнес организации от различни стопански сектори и 47 агрофирми, поддържащи интернет платформи при осъществяване на своята дейност, са очертани основните проблеми пред бизнеса и са идентифицирани добри логистични практики. Второ. На основата на бенчмаркинг изследване са идентифицирани силните страни и ключовите проблеми, свързани с логистиката в анализираните организации. Трето. Конструирани са приложими в агробизнеса модели за водещите сектори на логистиката ‒ Транспорт, Склад и Преработка и дообработка, в зависимост от капацитета на организацията.

JEL Класификатор: Q12, R3, O13, O21.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 29
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН, ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

    Настоящата разработка е провокирана от идеята за разкриване влиянието на факторите както на вътрешната среда на винопроизводственото предприятие, така и на факторите на външната макросреда. Предмет на изследване са факторите, влияещи върху дейността на винопроизводителите, локализирани в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район за ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

    Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на ...

  • ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

    Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, ...