ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ РЕЖИМА НА ПЛАЩАНИЯТА ОТ ПУБЛИЧНОТО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПРИ ИНВАЛИДНОСТ В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
социална сигурност, социална защита, социално осигуряване, пенсионно осигуряване, пенсии за инвалидност.

Резюме
Направен е опит за аргументиране на тезата, че в условията на разгръщаща се система от социални плащания и координирано институционално взаимодействие в рамките на социалната защита се очертава необходимостта от преосмисляне на социалната философия на плащанията при инвалидност, отпускани от публичното пенсионно осигуряване. Проучването на възможностите за развитие на организационната рамка на публичните пенсии за трудова дейност при инвалидност в контекста на системния характер на социалните плащания в България е и основната цел на изследването, във връзка с което се поставят следните конкретни задачи: проучване на теоретико-методологическите аспекти на социалната сигурност и социалнозащитните системи в съвременното общество; изследване на практикоприложните аспекти на социалната сигурност и системите за социална защита в съвременното общество; изследване спецификата на закрилата при инвалидност в контекста на рисковата диференциация на системите за социална защита; проучване на националната идентичност и осигурителния профил на закрилата при инвалидност в България; преценка на необходимостта и възможностите за развитие на организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България. Резултатите от изследването позволяват да бъдат очертани насоките за оптимизиране организационната рамка на плащанията от публичното пенсионно осигуряване при инвалидност в България с потенциал за повишаване равнището на предоставяните пенсии в рамките на разполагаемия ресурс.

JEL Класификатор: H55.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ – СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Целта на настоящото изследване е да се оцени качеството на областните стратегии за развитие на социалните услуги и да се очертаят основните характеристики на тяхното състояние и перспективите за развитие. Обект на изследване са действащите в България областни стратегии за развитие на социалните услуги в периода 2016–2020 г. Предмет на проучване е ...

  • ВЛИЯНИЕ НА ЗАКОНОВО РЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ОБУЧЕНИЯ ВЪРХУ ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ БРОКЕРИ

    Застрахователните брокери са предпочитаният от потребителите на застрахователни услуги в България посредник и значимостта им непрекъснато се увеличава. За осигуряване на необходимото ниво на професионални знания и умения в края на 2018 година в България са въведени нормативни изисквания за непрекъснато професионално обучение и развитие на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО И НАГЛАСАТА ЗА СТАРТИРАНЕ НА СОБСТВЕН БИЗНЕС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ” – СВИЩОВ, УНСС – СОФИЯ И ИУ – ВАРНА

    Целта на студията е, въз основа на резултати от емпирично проучване да се установят съвременните измерения на предприемаческото поведение на студентите, обучаващи се в СА „Д. А. Ценов” – Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна, на чиято основа да се идентифицират пречките и възможностите за стимулиране на предприемаческото поведение на младите хора в ...