ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН, ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН И ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Автори

Ключови думи
винопроизводство, винопроизводствени предприятия, райони за планиране, фактори на външната и вътрешната среда.

Резюме
Настоящата разработка е провокирана от идеята за разкриване влиянието на факторите както на вътрешната среда на винопроизводственото предприятие, така и на факторите на външната макросреда. Предмет на изследване са факторите, влияещи върху дейността на винопроизводителите, локализирани в Северен централен, Южен централен и Югоизточен район за планиране. Обект на проучване са икономическите субекти на пазара, които произвеждат и предлагат вино от подсектор „Винопроизводство“ в три географски района на България ‒ Северен централен, Южен централен и Югоизточен. Целта на научното изследване е, вследствие на теоретично и практическо проучване, да се установи влиянието на различни фактори, групирани по определен начин, върху развитието на винопроизводството в Северен централен, Южен централен и Югоизточен райони.

В изследването е направен опит за комбинация на двата подхода, като вследствие на събраната информация е проведен клъстерен анализ за класифициране на предприятията на база пет избрани обективни показателя – чисти оборотни капитали, коефициент приходи/разходи, коефициент на обращаемост на нетекущите активи, коефициент на обращаемост на текущите активи и коефициент на рентабилност на приходите от продажби. Вследствие на това е отчетено различие по отношение на географската локализация единствено за предприятията в Югоизточен район. Факторният анализ е проведен на база субективните представи на респондентите за икономическото състояние на тяхното предприятие и факторите, принадлежащи към макросредата. В заключение са изведени препоръки за подобряване на бизнес средата и взаимоотношенията между отделните контрагенти от съответното равнище – предприятие, район, държава.

JEL Класификатор: M21, L25, Q12, Q18.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИНТЕГРАЛЕН ПОКАЗАТЕЛ ЗА ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЗА СОЦИАЛНА КОНВЕРГЕНЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ

    Цел на разработката е конструиране на Интегрален показател на социалните права (Social Rights Indicator), чрез който да се оцени потенциалът за социално сближаване в Европейския съюз в контекста на Европейския стълб на социалните права (ЕССП). Изследователската теза е, че чрез количествената оценка на потенциала за конвергенция в контекста на ЕССП ...

  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

    Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ И НЕРАВЕНСТВА МЕЖДУ СЕВЕРНА И ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

    В съвременните условия провежданата регионална политика е неизменно свързана с възприемането на определена концепция и поставянето на конкретни цели за ограничаване на икономическите, социалните и демографските диспропорции в страната. Настоящото изследване е с теоретико-приложен характер. Теоретичните проблеми са свързани с демографските, ...