СТРУКТУРНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОДУКТОВИЯ ПОРТФЕЙЛ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА

Автори

Ключови думи
продуктова структура, животозастраховане, общо застраховане, структурни изменения.

Резюме
Структурата на продуктовия портфейл на застрахователите е показателна за предпочитанията на потребителите към конкретни застрахователни продукти. Сравняването на продуктовите структури позволява да се установи дали е налице промяна в модела на потребление на застраховки, да се очертаят причините при настъпила промяна и да се предприемат адекватни действия от застрахователите предвид новите тенденции в потребителското търсене. Целта на студията е да се оцени силата на структурните изменения в продуктовия портфейл на българските застрахователни дружества, като се проследи динамиката в разпределението на брутните премийни приходи по раздели и видове застраховане и се изчислят интегрални коефициенти на структурни изменения. Защитава се тезата, че проследяването на измененията в продуктовата структура дава възможност да се установи динамиката на пазарните дялове на разделите и видовете застраховане, да се очертаят тенденциите относно пазарните им позиции и да се оцени степента на промяна в потребителските предпочитания. За постигането на целта и доказването на тезата са формулирани следните задачи: формиране на структурата на застрахователния пазар чрез изчисляване на пазарните дялове на общото и животозастраховането; формиране на структурата на продуктовите портфейли в общото и животозастраховането чрез изчисляване на пазарните дялове на различните видове застраховки; установяване на измененията в позициите на отделните раздели застраховане и видове застраховки в продуктовата структура; характеризиране на силата на очертаните структурни промени. Резултатите от изследването показват, че през анализирания период са настъпили изменения в предпочитанията на потребителите към различните застрахователни продукти, като най-силно изразени са промените в продуктовата структура на животозастраховането.

JEL Класификатор: G22.
Кодове на научна квалификация: -
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ВЛИЯНИЕ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НЕОБХОДИМИЯ РАЗМЕР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ РЕЗЕРВИ ПО ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ

    Проблемите, възникнали вследствие последната световна финансова и икономическа криза, доведоха до преосмисляне на много текстове както в местните законодателства, така и на общностно ниво. Постепенно бяха въведени нови правила и регулации, касаещи всички стопански субекти, опериращи на територията на Европейския съюз. Въвеждането на въпросните ...

  • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ И ЗНАЧЕНИЕТО ИМ ОТ ПОЗИЦИЯТА НА МИТНИЧЕСКИЯ КОНТРОЛ В Р БЪЛГАРИЯ

    Произходът на стоките следва да се разглежда като сложна икономическа категория, която от митническа гледна точка предопределя наличието на специфични насоки за осъществяване на контрол. Многообразието от споразумения за свободна търговия между ЕС и трети страни въвежда редица условия, изпълнението на които трябва да бъде удостоверявано от ...

  • ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

    Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на ...