ИНТЕГРИРАНАТА ОТЧЕТНОСТ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
интегрирана отчетност, финансови отчети, нефинансови предприятия, банки, бюджетни организации.

Резюме
Концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова за практиката на предприятията както в национален, така и в международен аспект. Фактът, че през 2010 г. е основан Комитетът по интегрирана отчетност, който през 2013 г. издава Международната рамка за интегрирана отчетност, е показателен, че концепцията за интегрирано отчитане е сравнително нова. Същността на тази парадигма се изразява в обхващане на въздействието не само на явления и процеси, измерими чрез паричния еквивалент, но предимно на събития, с непряк финансов ефект, които обаче са определящи за бъдещото развитие и стабилитет на предприятията. Обект на изследване в научната разработка е приложението на интегрираната отчетност в практиката на предприятията от нефинансовия, банковия и публичния сектор у нас. Предметът на изследване включва практиките, свързани с оповестяването на информация от интегрираното отчитане в годишните отчети на предприятията от посочените в обекта на изследване икономически сектори. Основната цел е, на база теоретически проучвания на специализираната литература и изследване на практиката, свързани с интегрираната отчетност на предприятията от различни сектори на икономиката в Р България, да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване качеството на отчетната информация.

JEL Класификатор: M 41.
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ФИСКАЛНА ПОЗИЦИЯ НА ОБЩИНИТЕ В УСЛОВИЯТА НА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР – АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАСТЕЖ

    Настоящата разработка акцентира върху проблемите на местите финанси и търсенето на механизми за разширяване правомощията на органите на местната власт, изследвайки подхода по преотстъпване на фискални постъпления в полза на местните бюджети. Целта е да се изследва състоянието на местните финанси и децентрализацията в публичния сектор в България, ...

  • ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПРЕХОД КЪМ КРЪГОВА ИКОНОМИКА – ПРИЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

    Опити за конструиране на икономически системи без вредни емисии и отпадъци за околната среда се правят още през XX век, но едва през последното десетилетие те започват да се използват по-широко поради негативните ефекти от едромащабния индустриален модел на производство. Настоящият век доразвива този модел с идеята за кръгова икономика, която ...

  • МОДЕЛИРАНЕ НА ВЕРОЯТНОСТНИЯ ИЗБОР ПРИ ПОКУПКА

    В това изследване се систематизират теоретичните основи на математическото моделиране на потребителското поведение в процеса на избор в контекста на теорията на случайната полезност. Фокусът е насочен върху някои аспекти на заявения дискретен избор, които се поддават на иконометрично оценяване. Основната авторова теза е, че, изхождайки от теорията ...