• За Алманаха

  Алманах "Научни изследвания" е специализирано реферирано научно издание на Института за научни изследвания към Стопанска академия "Д. А. Ценов" – гр. Свищов.
  Идеята за възникване на Алманаха е инспирирана по време на честванията на 60-тата годишнина на висшето училище през 1996 г. от необходимостта да се поставят основите на качествено ново научно издание, в което да се публикуват резултати от научните търсения на водещи изследователи в областта на социалните науки. От 2002 г. в Алманаха

  Още »

 • Към авторите

  Редакционният съвет на Алманах „Научни изследвания“ приема за рецензиране студии, съобразени със следните изисквания:

  1. Съгласно чл. 16 (2) от Вътрешните правила за функционирането на редакционните съвети на научните издания и на Академично издателство "Ценов" при СА "Д. А. Ценов" – Свищов - всички материали на

  Още »


Алманаха се индексира в:

 

Най-четени статии

 • ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ И ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ, ПАРАЛЕЛЕН АНАЛИЗ НА ПРОЦЕСИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ

  Настоящото изследване има за цел паралелен анализ на инвестиционната и по-специално борсовата активност и държавния дълг, както и установяването на зависимост между динамиката на тези процеси и открояване на онези борсови индикатори, за които връзките с дълговата динамика имат по-голяма значимост. Основа на изследването е тезата за наличието на силно влияние с обратна зависимост на дълговата тежест върху инвестиционната активност. Поддържаме и хипотезата, че чувствителността на капиталовите ...

 • СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В БЪЛГАРИЯ

  Предприемаческата активност намира поле за развитие във всички сфери и сектори на икономиката, като с особена важност е туристическият сектор. Предприемаческата активност в туризма се обуславя от наличието на подходящи условия за развитие на туристическия бизнес. В този смисъл целта на научното изследване е, на основата на емпирично проучване на състоянието на предприемачеството в сферата на туризма в България да се очертаят съществуващите проблеми и възможните перспективи за развитие на ...

 • СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ

  Развитието на туризма е свързано с необходимостта от управление на туристическите дестинации. Пред туристическия бизнес стоят въпроси, свързани с установяване предпочитанията на туристите и идентифициране на подтикващите към избор мотиви. Отговорите им се съдържат в потребителското поведение и предпочитанията на туристите, ресурсната даденост на региона, привлекателността на територията, предлагания комплексен продукт и организационна определеност. Целта на научното изследване е, на основата на ...