ПРОФИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

Автори

Ключови думи
туристически пазар, пазарно сегментиране, критерии за сегментиране, клъстерен анализ, профил на българските турист

Резюме
Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и движещите мотиви в поведението. Настоящото изследване има за цел да се изучат особеностите в нагласите и предпочитанията на българските потребители на туристически услуги. Основната му задача е, на базата на данни от полево проучване, реализирано чрез онлайн анкета, да се извърши маркетингово сегментиране и профилиране на българския пазар на туристически услуги. Основен класификационен критерий е „търсени ползи“, за чието описание са използвани 16 дихотомни променливи. Изборът на този класификационен критерий е в съответствие с основната теза на авторите, че сегментирането на туристическия пазар чрез критерия „търсени ползи“, в комбинация с профилиране на сегментите на база на комплекс от социо¬демографски и поведенчески характеристики, дава надеждни резултати и може да се използва като ориентир при прилагане на стратегията на диференциран маркетинг. Сегментирането е направено чрез клъстерен анализ, като са използвани процедури за йерархична и нейерархична клъстеризация. Резултатите от анализа показват наличието на 5 клъстера/сегмента, които са профилирани на база социодемографски и поведенчески характеристики. Формулирани са препоръки за използване на резултатите от проучването.

JEL Класификатор: M31, Z33, L8, C19
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

    През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

    Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за ...