ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

Автори

Ключови думи
счетоводна професия, бакалавър, магистър, счетоводство

Резюме
Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси в съчетание с динамиката и на нормативната уредба в областта на счетоводството поставят образователните институции пред предизвикателството да подготвят счетоводни специалисти, които да отговорят адекватно като съвкупност от знания и умения на съвременните изисквания на работодателите. Обект на изследване в настоящата разработка е образователният процес по счетоводство в специалност „Счетоводство и контрол“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов„ – Свищов. Предмет на изследване е обучението на студентите в ОКС „магистър“ и ОКС „бакалавър“ съобразно изискванията на пазара на труда за заемане на различни счетоводни длъжности.

Основната цел е, на база проучване и анализ на процеса на обучение по счетоводство и изискванията на предприятията от различни сек-тори на икономиката към кандидатите за заемане на счетоводни длъж-ности да се очертаят проблемите и да се изведат възможни решения за повишаване на съответствието между обучението по счетоводство и съвременните изисквания на счетоводната практика.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за ...

  • МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ

    Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна ...