РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

Автори

Ключови думи
анализ на пазарната кошница, извличане на асоциативни и секвентни правила, продажбени трансакции, анализ на големи данни, анализ на поведението на купувачите

Резюме
В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. Обект на настоящото изследване е анализът на големи масиви от данни от продажбени трансакции, наблюдавани в множество индивидуални актове на покупка, а предметът – разкриване на възможностите на някои числови алгоритми от областта на машинното обучение за откриване на скрити закономерности в актовете на пазаруване чрез обработка на данни от индивидуалните „пазарни кошници“ на клиенти. Целта е да се убеди читателят във възможностите на извличането на асоциативни правила от големи данни чрез демонстрации с общодостъпни отворени данни. Изложе¬нието следва логиката „от концепция към приложение“ и последователното дава отговори на въпросите „защо“ е необходимо да се прави, с „какво“ се прави и „как“ се прави. След кратко въведение в логиката и спецификата на най-популярните алгоритми за откриване на закономерности чрез извличане на асоциативни правила от големи масиви от данни, предлагаме детайлни работни процедури и инструкции за анализ и интерпретация на аналитичните резултати. В края се прави синопсис и се дават насоки и препоръки за използване на аналитичните процедури в маркетингов контекст.

JEL Класификатор: M3, C8, C40
Кодове на научна квалификация:
Страници: 43
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на ...

  • МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ

    Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна ...

  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

    През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да ...