АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
аналитични модели, финансова устойчивост, дискриминантен анализ, вътрешен контрол, външен оди

Резюме
Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на икономическия анализ, така и за своевременно откриване на риск от влошена финансова устойчивост на действащи предприятия. В условията на динамична и непредсказуема среда вниманието следва да е насочено към процедурите за устойчиво развитие, които ще подпомогнат за изясняване задълженията на инвеститорите и за повече прозрачност от страна на финансовите институции и дружествата по отношение на това, как отчитат устойчивото развитие в процеса на вземане на решения. В тази връзка аналитичните процедури се утвърждават като особено важен компонент и на одита поради заинтересоваността на клиентите не само от текущото им състояние, но и от перспективите за растеж. Подобни прогнози биха могли да се правят, ако преди това се обоснове предположението, че предприятието ще остане действащо в обозримо бъдеще. В областта на задължителния одит една от основните цели на ЕК е: подобряване на информационната стой¬ност на одитите за инвеститорите и оценка на пред¬приятията. Резултатите от приложението на аналитичните модели за оценяване финансовата устойчивост на предприятията могат да бъдат особено полезни при своевременното им използване за вземане на обосновани решения в областта на вътрешния и външния контрол.

JEL Класификатор: М41, С53
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на ...