АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Автори

Ключови думи
аналитични модели, финансова устойчивост, дискриминантен анализ, вътрешен контрол, външен оди

Резюме
Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на икономическия анализ, така и за своевременно откриване на риск от влошена финансова устойчивост на действащи предприятия. В условията на динамична и непредсказуема среда вниманието следва да е насочено към процедурите за устойчиво развитие, които ще подпомогнат за изясняване задълженията на инвеститорите и за повече прозрачност от страна на финансовите институции и дружествата по отношение на това, как отчитат устойчивото развитие в процеса на вземане на решения. В тази връзка аналитичните процедури се утвърждават като особено важен компонент и на одита поради заинтересоваността на клиентите не само от текущото им състояние, но и от перспективите за растеж. Подобни прогнози биха могли да се правят, ако преди това се обоснове предположението, че предприятието ще остане действащо в обозримо бъдеще. В областта на задължителния одит една от основните цели на ЕК е: подобряване на информационната стой¬ност на одитите за инвеститорите и оценка на пред¬приятията. Резултатите от приложението на аналитичните модели за оценяване финансовата устойчивост на предприятията могат да бъдат особено полезни при своевременното им използване за вземане на обосновани решения в областта на вътрешния и външния контрол.

JEL Класификатор: М41, С53
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОФИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

    Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и ...

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

    Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси ...