АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

Автори

Ключови думи
регионално планиране, интегрирани териториални инвести¬ции, административен капацитет

Резюме
През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да очертае нужните компетенции на специалистите по планиране при прилагане на интегрираните териториални инвестиции като инструмент за провеждане на политика за регионално развитие. За постигането й са изпълнени редица изследователски задачи. Разгледани са съвременните подходи за регионално развитие, политиката за устойчиво развитие на регионално ниво и специфичните особености на интегрираните териториални ин-вестиции. Поставени са изследователски акценти по отношение на организационно-административните аспекти за прилагане на интегрираните терито¬риални инвестиции както в ЕС, така и в България. На база емпирично проучване е дадена експертна оценка на капацитета за планиране на публични политики чрез прилагане на новия инструмент за въздействие. Разгледано е планирането на регионалното развитие, базирано на компетенции, като е предложен концепцептуален компетентностен профил на специалиста по планиране. Посредством методи като индукция, дедукция, синтез, сравни¬телен анализ и контент анализ са изведени основни моменти на планирането на регионалното развитие, основано на компетенции в т.ч. и информационно-комуникационните такива. В резултат са маркирани установени слабости и предизвикателства и са очертани перспективите пред плановата наука и практика като цяло.

JEL Класификатор: О2, О21, R58
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

    Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за ...