СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Автори

Ключови думи
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, COVID-19

Резюме
Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на настоящата разработка е, въз основа на проучване въздействието на COVID-19 кризата върху българския туризъм и поведението на българските туристи да се изведат възможности за преодоляване на последиците от кризата и да се очертаят насоки за неговото развитие. Основната изследователската теза е тясно свързана с целта на проучването и защитава авторовите виждания, че възстановяването на българския туризъм в условията на COVID-19 е възможно единствено посредством предприемането на конкретни мерки, основаващи се на задълбочен анализ на състоянието, в което се намира туристическият бизнес, и отчитане на потребителските нагласи за потребление на туристически услуги в условията на COVID-19. Чрез анкетен метод се изследват потребители на туристически услуги в България. Постигнати са всички задачи на изследването, а именно: изследвани са теоретичните постановки за управление на кризите в туризма; анализирано е състоянието на българския туризъм в условията на COVID-19; направен е преглед на действащите фискални и социални мерки за възстановяване на туристическия сектор; проучени са нагласите към потребление на туристически услуги в условията на COVID-19; изведени са възможности и препоръки за справяне на туристическия бизнес с последиците от COVID кризата.

JEL Класификатор: L83
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ

    Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна ...

  • ПРОФИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

    Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и ...

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...