ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
застраховане и социално дело, обучение, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“, ОНС „доктор

Резюме
Обект на изследване е организационно-икономическата проблематика на застраховането и социалното дело, а предмет – институцио-налната рамка на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и сродни висши училища в страната. Направен е опит за аргументиране на тезата, че модерното иновативно обучение по застраховане и социално дело може да бъде проекция единствено на солиден научноизследователски капацитет с теоретико-методологически и практи¬копри¬ложни измерения, адаптиращ, но и приобщаващ богатите традиции към динамиката на съвремието. Основна цел на изследването е да се очертае пазарният профил на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“, във връзка с което са поставени и конкретните задачи:

- представяне на традициите и очертаване на научноизсле-дователския фундамент на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“;

- извършване на сравнителен анализ на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ и в сродни висши училища в страната;

- очертаване на пазарните предимства, слабости, предизвикателства и насоки за развитие на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“.

Актуалността на изследването кореспондира с ролята на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов като участник в налагания клъстерен подход при органи¬зация на икономическото образование. Извършеното проучване на учебния процес във водещите висши икономически училища в страната позволява да бъдат очертани и насоките за развитие на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

JEL Класификатор: G22; H55; I13; I23; I38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

    Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси ...

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...