ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

Автори

Ключови думи
застраховане и социално дело, обучение, ОКС „бакалавър“, ОКС „магистър“, ОНС „доктор

Резюме
Обект на изследване е организационно-икономическата проблематика на застраховането и социалното дело, а предмет – институцио-налната рамка на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и сродни висши училища в страната. Направен е опит за аргументиране на тезата, че модерното иновативно обучение по застраховане и социално дело може да бъде проекция единствено на солиден научноизследователски капацитет с теоретико-методологически и практи¬копри¬ложни измерения, адаптиращ, но и приобщаващ богатите традиции към динамиката на съвремието. Основна цел на изследването е да се очертае пазарният профил на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“, във връзка с което са поставени и конкретните задачи:

- представяне на традициите и очертаване на научноизсле-дователския фундамент на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“;

- извършване на сравнителен анализ на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ и в сродни висши училища в страната;

- очертаване на пазарните предимства, слабости, предизвикателства и насоки за развитие на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“.

Актуалността на изследването кореспондира с ролята на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов като участник в налагания клъстерен подход при органи¬зация на икономическото образование. Извършеното проучване на учебния процес във водещите висши икономически училища в страната позволява да бъдат очертани и насоките за развитие на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов.

JEL Класификатор: G22; H55; I13; I23; I38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКТУАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРЕД СЧЕТОВОДНАТА ПРОФЕСИЯ

    Счетоводната професия има ключово място в икономическия живот. Развитието на технологиите и дигитализацията на почти всяка сфера от обществено-икономическия живот не могат да заменят методологията, използвана от счетоводството за регистриране, измерване и анализ на стопанските операции и процеси и резултатите от тях. Динамичността на тези процеси ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за ...

  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

    През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да ...