СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
цифрова икономика, коефициент на изпреварване, абсолютна сигма- и бета-конвергенци

Резюме
Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за статистическа оценка на състоянието и динамиката на цифровата икономика в ЕС и на степента на сближаване между държавите. Извършен е критичен анализ на теоретичните постановки за същността на цифровата икономика и в резултат е предложена дефиниция, върху която е изградено изследването. Представена е система от подбрани от авторите показатели за характеризиране на цифровата икономика и техните информационни източници. Изградена е методологична рамка на изследването на статистическите измерения на цифровата икономика – анализ на състоянието и динамиката, класификация на държавите в групи и оценка на сближаването чрез под-ходите на абсолютната сигма и бета конвергенция. В резултат на проведения статистически е анализ за периода 2010–2020 г. е установена тенденция към нарастване на равнищата на избраните показатели за почти всички държави. Според равнището на показателите през 2010 г. и скоростта на промените през периода 2010–2020 г. държавите от ЕС-27 са обособени в четири групи – напредващи, забавящи се, догонващи и изоставащи. Чрез подходите за конвергенция е оценен процесът на сближаване между държавите по отношение на показателите за характеризиране на цифровата икономика.

JEL Класификатор: C10, C50, O30
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • ПРОФИЛИРАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ

    Възможността за сегментиране на пазара е от ключово значение за успешно прилагане на клиентоцентричния подход при туристическия маркетинг. Въпреки че подобни опити съществуват, преобладаващата част от тях групират потребителите на база националност на туриста или практикуван вид туризъм. Недостатъчно проучени остават нагласите, очакванията и ...

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...

  • АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ ЗА РЕГИОНАЛНО ПЛАНИРАНЕ В КОНТЕКСТА НА ИНТЕГРИРАНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ

    През последните години регионалната политика на ниво Европейски съюз използва подхода на интегрирани териториални инвестиции като инструмент за интервенция върху устойчивото развитие на териториите. В тази връзка изследването на административния капацитет на регионалното планиране е изключително актуално и полезно. Целта на настоящата студия е да ...