МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ

Автори

Ключови думи
международно разделение на труда, международна конкурентоспособност, производствена и експортна специализация, производствена структура по нива на технологиите

Резюме
Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна производствена специализация на световните региони и на отделните икономики, което предполага съвременен подход при анализиране на съвременното международно разделение на труда. Международната производствена и експортна специализация на българската икономика се развива през последните двадесет години под въздействието на два значими процеса – преходът към пазарна икономика и интеграцията към ЕС – които доведоха до преструктуриране и развитие на нов производствен потенциал. За про-мените в модела на международна производствена и търговска специализация на българската икономика оказват въздействие и други външни фактори и процеси, протичащи в международната икономика, които са свързани обективно с процеса на глобализация и нейните динамични изменения. Влиянието на външните фактори обаче невинаги може да промени динамиката и характера на вътрешните структурни промени у нас, които да повишат конкурентоспособността на националната икономика. Българската икономика се нуждае от актуализиране на модела на международната си специализация с оглед на протичащите глобални промени в технологичен и организационен план, което означава осъвременяване на механизма, формите и инструментариума на формиране на актуална международна специализация, която да е в синхрон със съвременното международното разде¬ление на труда.

JEL Класификатор: F12; F43; F62
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • АНАЛИТИЧНИ МОДЕЛИ ПРИ ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВАТА УСТОЙЧИВОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

    Прогнозирането на финансовата устойчивост на предприятията е приоритетен проблем в контекста на съвременните икономически и социални условия. Възможност да се прогнозира финансовата устойчивост предоставят аналитичните модели, които са конструирани чрез дискриминантен анализ. Апробирането им у нас би допринесло както за обогатяване на теорията на ...

  • СЪСТОЯНИЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ТУРИЗЪМ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

    Появилият се като вирус COVID-19, прерасна в социално и икономическо бедствие след взетите ограничителни мерки във всички държави. Туризмът е един от най-засегнатите от пандемията сектори, тъй като мер¬ките, въведени за ограничаване на вируса, доведоха почти до пълно спиране на туристическите дейности по целия свят. В този смисъл целта на ...

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...