МЕЖДУНАРОДНАТА ПРОИЗВОДСТВЕНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И МЯСТОТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВ

Автори

Ключови думи
международно разделение на труда, международна конкурентоспособност, производствена и експортна специализация, производствена структура по нива на технологиите

Резюме
Международното разделение на труда е основен фактор за формирането на съвременната производствена специализация, с което се генерира промяна на международната конкурентоспособност за национал¬ните стопанства. Динамиката на движение на производствените фактори обуславя зна¬чително преструктуриране на търговските потоци и създава нова междуна¬родна производствена специализация на световните региони и на отделните икономики, което предполага съвременен подход при анализиране на съвременното международно разделение на труда. Международната производствена и експортна специализация на българската икономика се развива през последните двадесет години под въздействието на два значими процеса – преходът към пазарна икономика и интеграцията към ЕС – които доведоха до преструктуриране и развитие на нов производствен потенциал. За про-мените в модела на международна производствена и търговска специализация на българската икономика оказват въздействие и други външни фактори и процеси, протичащи в международната икономика, които са свързани обективно с процеса на глобализация и нейните динамични изменения. Влиянието на външните фактори обаче невинаги може да промени динамиката и характера на вътрешните структурни промени у нас, които да повишат конкурентоспособността на националната икономика. Българската икономика се нуждае от актуализиране на модела на международната си специализация с оглед на протичащите глобални промени в технологичен и организационен план, което означава осъвременяване на механизма, формите и инструментариума на формиране на актуална международна специализация, която да е в синхрон със съвременното международното разде¬ление на труда.

JEL Класификатор: F12; F43; F62
Кодове на научна квалификация:
Страници: 32
Цена: 2 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗКРИВАНЕ НА ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРИ ПАЗАРУВАНЕ В СРЕДА НА ГОЛЕМИ ДАННИ

    В тази студия представяме възможностите за приложение на избрани алгоритми за бързо откриване на закономерни, често срещани и повтарящи се модели на поведение при пазаруване на продукти или услуги, купувани едновременно и/или в някакво последователност във времето. Подобни анализи често пъти се определят с понятието „анализ на пазарната кошница“. ...

  • СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА

    Цел на разработката е да се разкрият статистическите измерения на цифровата икономика, като се установят закономерностите в състоянието и динамиката ѝ и се оцени степента на сближаване между държавите в ЕС. Изследователската теза е, че чрез помощта на статистико-иконометрични подходи и методи за анализ се подобряват възможностите за ...

  • ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО В СА „Д. А. ЦЕНОВ“ – СВИЩОВ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ

    Обект на изследване е организационно-икономическата проблематика на застраховането и социалното дело, а предмет – институцио-налната рамка на обучението по застраховане и социално дело в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и сродни висши училища в страната. Направен е опит за аргументиране на тезата, че модерното иновативно обучение по застраховане и ...