АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

Ключови думи
счетоводство, обучение, висше училище, бакалавър, магистър

Резюме
Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот.

Това налага да се анализират проблемите пред счетоводното образо¬вание в България съобразно променящата се счетоводна практика.

Обект на изследването е обучението по счетоводство във висши училища, акредитирани в професионално направление „Икономика“, които обучават студенти по счетоводство в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за 2022 г., а предмет – новите изисквания на работодателите към специалистите с висше счетоводно-икономическо образование, отражението на новите технологии върху обучението и счетоводната практика.

Целите на научното изследване са да се анализират актуалните тенденции пред развитието на обучението по счетоводство, опциите за интегрирането им в учебния процес и да се изведат възможностите за повишаване конкурентоспособността на специалистите с висше счетоводноикономическо образование в СА „Д. А. Ценов“ на образователния пазар.

В разработката се защитава тезата, че усъвършенстването на обуче¬нието по счетоводство в съответствие с европейските и националните приоритети, стандарти и нормативи и съобразно променящите се нужди на практиката, вкл. въвеждането на иновации в обучителния процес, ще стимулира икономическото развитие на страната.

Резултатите от изследването намират изражение в анализиране на: концепцията за обучение, фокусирано към студентите; европейските приоритети и институционалните възможности за нейното прилагане; възмож¬ностите за креативно обучение по счетоводство; приложението на машинното самообучение; изграждането на BI компетенции на студентите и други.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

    В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

    Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма ...