АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Автори

Ключови думи
счетоводство, обучение, висше училище, бакалавър, магистър

Резюме
Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот.

Това налага да се анализират проблемите пред счетоводното образо¬вание в България съобразно променящата се счетоводна практика.

Обект на изследването е обучението по счетоводство във висши училища, акредитирани в професионално направление „Икономика“, които обучават студенти по счетоводство в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ за 2022 г., а предмет – новите изисквания на работодателите към специалистите с висше счетоводно-икономическо образование, отражението на новите технологии върху обучението и счетоводната практика.

Целите на научното изследване са да се анализират актуалните тенденции пред развитието на обучението по счетоводство, опциите за интегрирането им в учебния процес и да се изведат възможностите за повишаване конкурентоспособността на специалистите с висше счетоводноикономическо образование в СА „Д. А. Ценов“ на образователния пазар.

В разработката се защитава тезата, че усъвършенстването на обуче¬нието по счетоводство в съответствие с европейските и националните приоритети, стандарти и нормативи и съобразно променящите се нужди на практиката, вкл. въвеждането на иновации в обучителния процес, ще стимулира икономическото развитие на страната.

Резултатите от изследването намират изражение в анализиране на: концепцията за обучение, фокусирано към студентите; европейските приоритети и институционалните възможности за нейното прилагане; възмож¬ностите за креативно обучение по счетоводство; приложението на машинното самообучение; изграждането на BI компетенции на студентите и други.

JEL Класификатор: M41
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

    В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения ...

  • ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

    Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките ...