ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

Автори

Ключови думи
дигитална трансформация, туристическа дестинация, дигитална екосистема, дигитална екосистема на туристическа дестинация

Резюме
Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на туристическите дестинации (ТД) и превръщането им в интелигентни дестинации.

Целта на настоящата студия е да се изследва текущото състояние на дигитализацията на бизнес организациите в ТД Велико Търново и да се очертаят възможностите на ДЕ за нейното развитие. За постигане на поставената цел се решават следните задачи: идентифицират се ИКТ, подпомагащи дигитализацията в туристическия сектор, дефинира се понятието „дигитална екосистема“ и ключовите им характеристики, анализира се текущото състояние на дигитална трансформация в ТД Велико Търново, определят се участниците в ДЕ на ТД, както и ползите, новите възможности и рискове за тях.

Основната изследователска теза е, че ДЕ на ТД предоставя среда и инструменти за обединяване на множество ресурси на различни участници и за създаване на иновативни услуги за клиентите. В резултат на направеното изследване стигаме до извода, че липсва познаване от страна на туристическите организации в ТД Велико Търново относно възможностите на ДЕ и те нямат техническа и технологична готовност за включване в нея. За решаване на този проблем е необходимо, те да се запознаят с ползите, които носи ДЕ, тяхната роля в нея, както и рисковете, до които води включ¬ването в подобна дигитална платформа.

JEL Класификатор: L83, L86, O18
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИКОНОМИКАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА

    Основавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания специализирани форми на туризъм имат потенциал да отговорят на специфичните интереси и потребности на туристите, като добавят ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

    Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

    В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения ...