РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИКОНОМИКАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА

Автори

Ключови думи
туристическа дестинация, икономика на преживяванията, специализирани форми на туризъм, иновации в туризма

Резюме
Основавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания специализирани форми на туризъм имат потенциал да отговорят на специфичните интереси и потребности на туристите, като добавят допълнителна стойност за тях.

Въпросите за развитието на туризма посредством икономиката на преживяванията са особено актуални предвид необходимостта от адапти¬ране на дестинация България към новата икономическа действителност и потребителски очаквания.

Основната изследователска теза е, че туристическа дестинация Бълга¬рия може да предложи иновативен туристически продукт, използвайки възможностите на икономиката на преживяванията при оползотворяване на наличните туристически ресурси за развитието на специализирани форми на туризъм. Настоящата разработка има за цел да очертае стратегическите възможности за развитие на туристическа дестинация България чрез икономиката на преживяванията. За постигането на целта се решават следните задачи: извършен е теоретичен анализ на икономиката на преживяванията и управлението на туристическите дестинации, анализирани са ресурсите за развитие на специализирани форми, проведено е емпирично изследване на възможностите за интегриране на концепцията за икономиката на преживяванията в продукта на туристическа дестинация България. В резултат на направеното изследване са очертани възможности и насоки за развитие на туристическа дестинация България чрез икономиката на преживяванията.

JEL Класификатор: L83, Z32, Z38
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

    Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот. Това налага да се анализират проблемите пред ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

    Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

    Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма ...