ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Автори

Ключови думи
управление на човешките ресурси, застрахователни компании, кредитни институции, пенсионни фондове, дигитализация

Резюме
Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са изправени в този процес. Три основни задачи търсят решение: изграж¬дане на теоретична рамка на изследването; емпирично проучване на степента и аспектите на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси в българските финансови предприятия; систематизиране на основните проблеми пред и предимствата от дигиталната трансформация в управлението на човешките ресурси във финансови предприятия. Тезата се формулира, както следва: дигиталната трансформация във финансовите предприятия е векторен процес, със системен характер, който намира емпирични свидетелства при управлението на човешките ресурси в среда на адаптираща се нормативна рамка, пандемични предизвикателства, изиск¬ване за инвестиции и очаквания за подобрена конкурентоспособност и ефективност. Обект на студията са политиките и практиките по управление на човешките ресурси в българските финансови предприятията, а предмет – влиянието на дигитализацията върху политиките и практиките по управление на човешките ресурси в българските финансови предприятия (банки, застрахователи и осигурители). Методиката на изследване е анкетиране чрез въпросник с 54 въпроса. Дигитализацията стимулира въвеждане на работата от дистанция, което във ФП допълнително се ускори от пандемията Covid-19.

JEL Класификатор: G21, G22, M12, M51
Кодове на научна квалификация:
Страници: 28
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

    Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките ...

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

    В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения ...