ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
устойчив и приобщаващ растеж, цели за устойчиво развитие, мониторинг върху целите за устойчиво развитие

Резюме
Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив растеж, с която ЕС, а заедно с това и нашата икономика, се стремят да подобрят благосъстоянието на обществото като цяло. В цялостната политика Европейската зелена сделка заема централно място, защото се разглежда като предпоставка за генерирането на устойчив и приобщаващ растеж. В този смисъл областите за реализиране на устойчивия и приобщаващ растеж в предварително селектирани икономики на страничленки на ЕС, съпоста¬вими с тази на България, се дефинират като обект на изследване, съгласно Целите за устойчиво развитие. Предмет на изследването са основните икономически и социални аспекти на съвременната европейска политика за постигане на устойчив растеж и пътищата за тяхното транспониране в практиката на България. В хода на изследването се доказва хипотезата, че в ЕС, както и в България, има предпоставки, заинтересовани страни и средства за изграждане на цялостна политика за постигане и поддържане на устойчив и приобщаващ растеж, за което спомагат европейските институции и евро-пей¬ските фондове за нейното финансиране. Фокус на изследването е измерване напредъка по целите за устойчиво развитие на ЕС чрез провеждането на мониторинг върху напредъка за осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, който позво¬лява сравнителен анализ за установяване постигнатото от България.

JEL Класификатор: C52, E01, F02
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

    Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот. Това налага да се анализират проблемите пред ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

    Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

    В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на ...