ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

Автори

Ключови думи
устойчив и приобщаващ растеж, цели за устойчиво развитие, мониторинг върху целите за устойчиво развитие

Резюме
Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив растеж, с която ЕС, а заедно с това и нашата икономика, се стремят да подобрят благосъстоянието на обществото като цяло. В цялостната политика Европейската зелена сделка заема централно място, защото се разглежда като предпоставка за генерирането на устойчив и приобщаващ растеж. В този смисъл областите за реализиране на устойчивия и приобщаващ растеж в предварително селектирани икономики на страничленки на ЕС, съпоста¬вими с тази на България, се дефинират като обект на изследване, съгласно Целите за устойчиво развитие. Предмет на изследването са основните икономически и социални аспекти на съвременната европейска политика за постигане на устойчив растеж и пътищата за тяхното транспониране в практиката на България. В хода на изследването се доказва хипотезата, че в ЕС, както и в България, има предпоставки, заинтересовани страни и средства за изграждане на цялостна политика за постигане и поддържане на устойчив и приобщаващ растеж, за което спомагат европейските институции и евро-пей¬ските фондове за нейното финансиране. Фокус на изследването е измерване напредъка по целите за устойчиво развитие на ЕС чрез провеждането на мониторинг върху напредъка за осигуряване на устойчив и приобщаващ растеж, който позво¬лява сравнителен анализ за установяване постигнатото от България.

JEL Класификатор: C52, E01, F02
Кодове на научна квалификация:
Страници: 30
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

    В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на ...