ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ–ИКОНОМИСТИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА РАНСФОРМАЦИЯ

Автори

Ключови думи
дигитална трансформация, дигитални компетенции, висше образование, професионална реализация

Резюме
Въпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на кадрите. Целта на студията е да се изследва степента на подготвеност на студентите–икономисти за професионална реализация в условията на дигитална трансформация и идентифициране на основните предизвикателства и приоритети като база за подобряване на тяхната подготовка. Във връзка с това са формулирани следните задачи: да се изследват основните характеристики на дигиталната трансформация и добрите практики в това отношение с фокус върху висшето образование; да се анализират документи, свързани с развитието на висшите училища от СЦРП; да се проучи мнението на студентите относно качеството на подготовката им съобразно новите изисквания на трудовия пазар; да се изведат насоки за подобряване готовността за трудова реализация на бъдещите икономисти. Основната изследователска теза е, че студентите притежават определена готовност за трудова реализация в дигитализиращата се икономика, но техните знания и умения бързо остаряват или се оказват недостатъчни, което налага непрекъснато поддържане и подобряване на подго¬товката и висшите училища трябва да отговорят на тези потребности. Резултатите от изследването показват, че студентите от СЦРП имат потенциал за трудова реализация в условията на дигитализация. Въпреки това са изведени някои насоки за подобряване на подготовката им, формулирани на база самооценка за притежаваните от тях компетенции.

JEL Класификатор: I21, I23, J24
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

    Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма ...

  • ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

    Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на ...