ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ–ИКОНОМИСТИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА РАНСФОРМАЦИЯ

Автори

Ключови думи
дигитална трансформация, дигитални компетенции, висше образование, професионална реализация

Резюме
Въпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на кадрите. Целта на студията е да се изследва степента на подготвеност на студентите–икономисти за професионална реализация в условията на дигитална трансформация и идентифициране на основните предизвикателства и приоритети като база за подобряване на тяхната подготовка. Във връзка с това са формулирани следните задачи: да се изследват основните характеристики на дигиталната трансформация и добрите практики в това отношение с фокус върху висшето образование; да се анализират документи, свързани с развитието на висшите училища от СЦРП; да се проучи мнението на студентите относно качеството на подготовката им съобразно новите изисквания на трудовия пазар; да се изведат насоки за подобряване готовността за трудова реализация на бъдещите икономисти. Основната изследователска теза е, че студентите притежават определена готовност за трудова реализация в дигитализиращата се икономика, но техните знания и умения бързо остаряват или се оказват недостатъчни, което налага непрекъснато поддържане и подобряване на подго¬товката и висшите училища трябва да отговорят на тези потребности. Резултатите от изследването показват, че студентите от СЦРП имат потенциал за трудова реализация в условията на дигитализация. Въпреки това са изведени някои насоки за подобряване на подготовката им, формулирани на база самооценка за притежаваните от тях компетенции.

JEL Класификатор: I21, I23, J24
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

    Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на ...

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

    Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот. Това налага да се анализират проблемите пред ...