СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
дигитална трансформация, електронно административно обслужване, електронни административни услуги, дигитализация

Резюме
Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на стратегически насоки за оптимизиране на електронното административно обслужване. За постигане на целта са поставени следните задачи: 1) да се характеризира дигиталната трансформация в ЕС; 2) да се изследват стратегическата и нормативната рамка за дигитална трансформация в Бъл¬гария; 3) да се картографира текущото състояние на електронните административни услуги в общините в България; 4) да се очертаят предизвикателства и насоки за подобряване на електронното административно обслужване в общините в България. В разработката се защитава тезата, че за да се преодо¬леят предизвикателствата пред дигитализацията в общинските администрации в България, е необходимо оптимизиране на процесите в тях. Изводите и обобщенията се основават на проведено изследване на два етапа в периода м. май–септември 2022 г. и на основата на различни научноизследователски методи: контент анализ, критичен анализ на документи, индукция, дедукция. В резултат на осъщественото изследване е отчетен напредъкът на Република България във връзка с електронното административно обслуж¬ване в общините, идентифицирани са външните и вътрешните бариери и са систематизирани насоки за подобряване и ускоряване дигиталния преход на общинските администрации.

JEL Класификатор: H7, O2
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

    Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на ...

  • ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ–ИКОНОМИСТИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА РАНСФОРМАЦИЯ

    Въпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на кадрите. Целта на студията е да се изследва степента на подготвеност на студентите–икономисти за професионална ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

    В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на ...