СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Автори

Ключови думи
дигитална трансформация, електронно административно обслужване, електронни административни услуги, дигитализация

Резюме
Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на стратегически насоки за оптимизиране на електронното административно обслужване. За постигане на целта са поставени следните задачи: 1) да се характеризира дигиталната трансформация в ЕС; 2) да се изследват стратегическата и нормативната рамка за дигитална трансформация в Бъл¬гария; 3) да се картографира текущото състояние на електронните административни услуги в общините в България; 4) да се очертаят предизвикателства и насоки за подобряване на електронното административно обслужване в общините в България. В разработката се защитава тезата, че за да се преодо¬леят предизвикателствата пред дигитализацията в общинските администрации в България, е необходимо оптимизиране на процесите в тях. Изводите и обобщенията се основават на проведено изследване на два етапа в периода м. май–септември 2022 г. и на основата на различни научноизследователски методи: контент анализ, критичен анализ на документи, индукция, дедукция. В резултат на осъщественото изследване е отчетен напредъкът на Република България във връзка с електронното административно обслуж¬ване в общините, идентифицирани са външните и вътрешните бариери и са систематизирани насоки за подобряване и ускоряване дигиталния преход на общинските администрации.

JEL Класификатор: H7, O2
Кодове на научна квалификация:
Страници: 31
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

    Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив ...

  • ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

    Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на ...

  • ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са ...