ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

Автори

Ключови думи
преки германски инвестиции, регион, общини, влияние, Средногорие

Резюме
Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките германски инвестиции у нас непрекъснато се увеличава, те са в различни отрасли и производства, разположени в почти всички региони на страната, а по-голямата част от тях са инвестиции „на зелено”. Най-голямата пряка германска инвестиция у нас – „Аурубис България” е фокусирана в ключов за развитието на националната икономика експортно-ориентиран отрасъл (металургия). Целта на настоящото изследване е да се идентифицират и оценят основните направления на влиянието, което оказват на регионално равнище преките германски инвестиции по примера на „Аурубис България”. Обект на изследването е реализираната германска инвестиция в „Аурубис България”, а предмет – влиянието, което тя оказва на регионално равнище (региона на Средногорието, обхващащ общините Чавдар, Антон, Челопеч, Златица, Пирдоп, Коприв¬щица и Мирково). Резултатите от изследването потвърдиха основната изсле¬до-вателска теза, че дейността на германската компания оказва многопосочно влияние върху живота в общините от Средногорието и тяхното развитие – влияние върху развитието на местния бизнес, конкуренцията, регионалната инфраструктура, заетостта, доходите и равнището на безработица, общинските приходи, вътрешната миграция, околната среда, социалния живот и др.

JEL Класификатор: E22, E23, E24, J6, L61, O11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 62
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • ГОТОВНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ–ИКОНОМИСТИ ОТ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР В УСЛОВИЯТА НА ДИГИТАЛНА РАНСФОРМАЦИЯ

    Въпросът за внедряването на новите технологии в стопанската дейност на хората е особено актуален в наши дни, предвид факта, че води до трансформация на съществуващите бизнес модели. Това променя и изискванията към подготовката на кадрите. Целта на студията е да се изследва степента на подготвеност на студентите–икономисти за професионална ...

  • ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са ...