УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Автори

Ключови думи
кръгова икономика, управление на отпадъците, панелни данни, динамика, клъстерен анализ, структурни изменения

Резюме
В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, с което се ограничават до минимум отпадъците. Концепцията за кръгова икономика придобива все по-голямо обществено значение, поради ролята, която тя оказва върху устойчивото икономическо развитие и върху околната среда. В настоящата разработка се обхващат основните показатели, с които се характеризира управлението на отпадъците като един от основните стълбове в методологията, възприета от Евростат, с която се наблюдава напредъкът при прехода от линейна към кръгова икономика. Основната цел на изследването се свързва, от една стра¬на, с емпирична оценка на състоянието, тенденциите и предизвикателствата сред страните от Европейския съюз по отношение управлението на отпа-дъците, а от друга – с установяване мястото на България в ЕС чрез сравнителен анализ на индикаторите за управление на отпадъците. Потвърждава се издигнатата изследователска хипотеза, че действията и мерките в България по прехода към кръгова икономика изостават от тези във водещите страни в ЕС. Изоставане е налице при темповете на растеж на изследваните показатели спрямо средните за страните от Европейския съюз, като през периода страната ни попада в клъстера от страни, характеризиращ се с най-ниски нива на обхванатите в изследването показатели.

JEL Класификатор: O13, O44, C23, C38, Q53, R11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

    Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

    Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките ...

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

    Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив ...