УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

Автори

Ключови думи
кръгова икономика, управление на отпадъците, панелни данни, динамика, клъстерен анализ, структурни изменения

Резюме
В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения цикъл на продуктите, с което се ограничават до минимум отпадъците. Концепцията за кръгова икономика придобива все по-голямо обществено значение, поради ролята, която тя оказва върху устойчивото икономическо развитие и върху околната среда. В настоящата разработка се обхващат основните показатели, с които се характеризира управлението на отпадъците като един от основните стълбове в методологията, възприета от Евростат, с която се наблюдава напредъкът при прехода от линейна към кръгова икономика. Основната цел на изследването се свързва, от една стра¬на, с емпирична оценка на състоянието, тенденциите и предизвикателствата сред страните от Европейския съюз по отношение управлението на отпа-дъците, а от друга – с установяване мястото на България в ЕС чрез сравнителен анализ на индикаторите за управление на отпадъците. Потвърждава се издигнатата изследователска хипотеза, че действията и мерките в България по прехода към кръгова икономика изостават от тези във водещите страни в ЕС. Изоставане е налице при темповете на растеж на изследваните показатели спрямо средните за страните от Европейския съюз, като през периода страната ни попада в клъстера от страни, характеризиращ се с най-ниски нива на обхванатите в изследването показатели.

JEL Класификатор: O13, O44, C23, C38, Q53, R11
Кодове на научна квалификация:
Страници: 35
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ДИГИТАЛНАТА ТРАНСФОРМАЦИЯ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В БЪЛГАРСКИТЕ ФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ

    Дигитализацията засяга всяка сфера на икономическия живот. Във финансовите предприятия тя трансформира управлението на човешките ресурси. Целта на студията е да установи степента на дигитална трансформация в управлението на човешките ресурси във финансовите предприятия в България и изведе основните ползи за тях, както и пречките, пред които са ...

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

    Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма ...