МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Автори

Ключови думи
макропруденициални политики, макропруденициални мерки, макропруденициални инструменти, балкански държави, финансова система

Резюме
В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на държавите от Балканския полуостров в посткризисния период макропруденциална политика и макропруденциални инструменти. Основната теза, която авторовият колектив ще опита да защити, е, че въпреки различията в икономиките на балканските държави и дивергенцията в темпа на развитие, въвеждането и усъвършенстването на различните категории макропруденциални инструменти, всички страни от региона са ориентирани към конвергенция на макропруденциалните пакети от мерки – най-вече свързаната с Базел III хармонизация относно минималните капиталови изиск¬вания. Тази конвергенция в прилагането на макропруденциалните политики е свързана с общата регулаторна рамка в ЕС и стремежа за присъединяване към ЕС на балканските държави, нечленуващи в ЕС, което би могло да се случи след минимализиране на системните рискове и постигането на минималните макропруденциални цели. За да бъде постигната така формулираната теза, авторите си поставят следните изследователски задачи: да се изведат същностните характеристики на макро¬пруденциалната рамка; да се представи в теоретичен аспект опитът на балканските държави в прилагането на макропруденциалните политики; да се изследват и анализират прилаганите надзорни мерки в балканските държави.

JEL Класификатор: E52, E63, F36
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

    Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот. Това налага да се анализират проблемите пред ...

  • СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

    Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма ...

  • ДИГИТАЛНА ЕКОСИСТЕМА НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

    Дигиталната трансформация е съвременно явление, навлизащо в редица сектори на икономиката, в т.ч. и в туризма. Основна фаза в процеса на дигитализация е изграждането на дигитална екосистема (ДЕ), интегрираща чрез обща цифрова платформа разнородни участници, които си сътрудничат за постигането на обща цел. ДЕ е важна стъпка при дигитализацията на ...