МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

Автори

Ключови думи
макропруденициални политики, макропруденициални мерки, макропруденициални инструменти, балкански държави, финансова система

Резюме
В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на държавите от Балканския полуостров в посткризисния период макропруденциална политика и макропруденциални инструменти. Основната теза, която авторовият колектив ще опита да защити, е, че въпреки различията в икономиките на балканските държави и дивергенцията в темпа на развитие, въвеждането и усъвършенстването на различните категории макропруденциални инструменти, всички страни от региона са ориентирани към конвергенция на макропруденциалните пакети от мерки – най-вече свързаната с Базел III хармонизация относно минималните капиталови изиск¬вания. Тази конвергенция в прилагането на макропруденциалните политики е свързана с общата регулаторна рамка в ЕС и стремежа за присъединяване към ЕС на балканските държави, нечленуващи в ЕС, което би могло да се случи след минимализиране на системните рискове и постигането на минималните макропруденциални цели. За да бъде постигната така формулираната теза, авторите си поставят следните изследователски задачи: да се изведат същностните характеристики на макро¬пруденциалната рамка; да се представи в теоретичен аспект опитът на балканските държави в прилагането на макропруденциалните политики; да се изследват и анализират прилаганите надзорни мерки в балканските държави.

JEL Класификатор: E52, E63, F36
Кодове на научна квалификация:
Страници: 33
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

    В условията на ограниченост на природните ресурси и неблагоприятни въздействия върху климата в резултат на производствената дейност и потреблението става все по-наложително да се ограничи използването на невъзобновяеми ресурси и генерирането на отпадъци. Кръговата икономика е модел на производство и потребление, насочен към удължаване на жизнения ...

  • РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИКОНОМИКАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА

    Основавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания специализирани форми на туризъм имат потенциал да отговорят на специфичните интереси и потребности на туристите, като добавят ...