СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Автори

Ключови думи
животозастраховане, социално осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Резюме
Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма сигурност на гражданите в съвременното общество.

Целта на изследването е фокусирана върху проучването на евентуалните възможности за тяхната конвергенция. За реализиране на поставената цел са дефинирани следните задачи:

- очертаване на организационно-икономическите характеристики на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряване;

- проучване параметрите на продуктите, предлагани на животозастрахователния и осигурителния пазар в България;

- разкриване спецификата на животозастрахователния и осигурителния пазар в България и проследяване динамиката на тяхното развитие;

- очертаване на направленията за конвергенция на застрахователния и осигурителния пазар.

Изследователската теза, защитавана от екипа, е, че установяването на сходства между застрахователния и осигурителния пазар позволява да бъдат очертани възможностите за тяхното организационно развитие и социално сближаване посредством заимстване на добри практики и взаимно допълване.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • ЕВРОПЕЙСКАТА ЗЕЛЕНА СДЕЛКА – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ В БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА

    Идеята за постигане баланс на интересите между икономиката, природната и социалната среда, подчинена на разбирането за опазването и възстановяването на природните ресурси, има водещо значение в изграждането на съвременни устойчиви политики. Изследването цели да се очертаят същността и спецификата на съвременната политика за постигане на устойчив ...

  • АКТУАЛНИ АСПЕКТИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ СЧЕТОВОДНО-ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ

    Бурното развитие на технологиите, дигитализацията и интернет оказват влияние върху бизнеса, образованието и други. Скоростта, с която знанията остаряват, изисква, непрекъснато да се придобиват нови знания за конкурентност на пазара на труда, респ. да се реализира стратегията за учене през целия живот. Това налага да се анализират проблемите пред ...

  • ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПРЕКИТЕ ГЕРМАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ НА РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ (ПО ПРИМЕРА НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ”)

    Днес ефективното функциониране на българската икономика е немислимо без чуждестранните инвестиции. Притокът на инвестиции у нас от други страни, вкл. на преки инвестиции, нараства, особено след 2007 г. Тех¬ният произход е разнообразен, но водещо място сред чуждестранните инвеститори в България заема Федерална република Германия. Обемът на преките ...