СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОНВЕРГЕНЦИЯ НА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕТО И ПАЗАРНООРИЕНТИРАНОТО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

Автори

Ключови думи
животозастраховане, социално осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Резюме
Обект на изследването са животозастрахователният и осигурителният пазар в България, а неговият предмет е свързан с очертаването на техните организационно-икономически характеристики, състояние, динамика на развитие. Въпреки своята самостоятелност тези пазари са сродни. Те взаимно се допълват и конкурират и имат обща цел – да предложат по-голяма сигурност на гражданите в съвременното общество.

Целта на изследването е фокусирана върху проучването на евентуалните възможности за тяхната конвергенция. За реализиране на поставената цел са дефинирани следните задачи:

- очертаване на организационно-икономическите характеристики на животозастраховането и пазарноориентираното социално осигуряване;

- проучване параметрите на продуктите, предлагани на животозастрахователния и осигурителния пазар в България;

- разкриване спецификата на животозастрахователния и осигурителния пазар в България и проследяване динамиката на тяхното развитие;

- очертаване на направленията за конвергенция на застрахователния и осигурителния пазар.

Изследователската теза, защитавана от екипа, е, че установяването на сходства между застрахователния и осигурителния пазар позволява да бъдат очертани възможностите за тяхното организационно развитие и социално сближаване посредством заимстване на добри практики и взаимно допълване.

JEL Класификатор: G22
Кодове на научна квалификация:
Страници: 34
Цена: 3 Точки

Още статии от този брой

  • СТРАТЕГИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ЕЛЕКТРОННОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

    Дигиталната трансформация е особено актуална тема за изследване поради сериозните различия в отделните страни – от анализ на големи бази с информация във водещите страни до значително изоставащи в процеса. Целта на тази публикация е да предложи решения за подобряване и уско¬ряване на дигиталния преход на общинските администрации чрез очертаване на ...

  • РАЗВИТИЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ БЪЛГАРИЯ ПОСРЕДСТВОМ ИКОНОМИКАТА НА ПРЕЖИВЯВАНИЯТА

    Основавайки се на творческия подход, технологиите и иновациите, икономиката на преживяванията намира широко приложение в създаването на нови изживявания за потребителите на туристически услуги. Надградените с преживявания специализирани форми на туризъм имат потенциал да отговорят на специфичните интереси и потребности на туристите, като добавят ...

  • МАКРОПРУДЕНЦИАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ – ФАКТОР ЗА ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ В БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ

    В обхвата на настоящото изследване попадат макропруденциалните мерки и политики, прилагани в държавите от Балканския полуостров, предприемани за предотвратяване на финансови рискове и постигане на финансова стабилност през периода 2016–2020 г. Целта на студията е изследване на обхвата, структурата и дълбочината на прилаганите върху икономиките на ...